سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه مسجد سليمان 
مدرس 
 
 
فقه و اصول و فلسفه 
تدریس 
دانشگاه اراك 
مدرس 
 
 
معارف